History of 2009 Pride Videos

2009-07-28
17:19 UTC Revision 14 . . . . Reg GilesAdd headers with numbers
17:17 UTC Revision 13 . . . . Reg GilesAdd headers with numbers
15:44 UTC Revision 12 . . . . DanielMacKayAdd headers with numbers (minor)
11:11 UTC Revision 11 . . . . DanielMacKay (minor)
11:08 UTC Revision 10 . . . . DanielMacKay (minor)
10:37 UTC Revision 9 . . . . Reg Giles
01:10 UTC Revision 8 . . . . Reg Gilesadd link to still photos
00:49 UTC Revision 7 . . . . Reg Gilesadd link to still photos
00:45 UTC Revision 6 . . . . Reg Gilesadd link to still photos
00:40 UTC Revision 5 . . . . Reg Gilesadd link to still photos
2009-07-27
20:23 UTC Revision 4 . . . . DanielMacKayadd link to still photos
20:20 UTC Revision 3 . . . . DanielMacKay [[YouTube:wyiaqQmjyIw]] [[youtube:bxl2J1PEq30]] [[youtube:N27nTBHRbFg]] [[youtube:QtNUAIALJjY]] [[youtube:avwTSr9zaPQ]] . . . (minor)
19:38 UTC Revision 2 . . . . Reg Giles [[YouTube:wyiaqQmjyIw]] [[youtube:bxl2J1PEq30]] [[youtube:N27nTBHRbFg]] [[youtube:QtNUAIALJjY]] [[youtube:avwTSr9zaPQ]] . . .
19:19 UTC Revision 1 . . . . DanielMacKay [[YouTube:wyiaqQmjyIw]] [[youtube:bxl2J1PEq30]] [[youtube:N27nTBHRbFg]] [[youtube:QtNUAIALJjY]] [[youtube:avwTSr9zaPQ]] . . .